Fashion Model Management srl logo

Nelly V.

COMPOSIT BOOK BOOK 2
Nelly V. 290528
Height 5,10 1/2
Breast 32 1/2
Waist 25
Hips 37 1/2
Shoes 14 1/2
Hair biondo
Eyes blue
 
Nelly V. 290531
Nelly V. 290530
Nelly V. 329362
Nelly V. 329363
Nelly V. 288574
Nelly V. 290527
Nelly V. 290529
Nelly V. 290670
Nelly V. 290669
Nelly V. 290540
Nelly V. 288576
Nelly V. 288577
Nelly V. 290536
Nelly V. 290537
Nelly V. 286806
Nelly V. 286809
Nelly V. 288575
Nelly V. 268879
Nelly V. 286808
Nelly V. 314795
Nelly V. 290535
Nelly V. 290532
Nelly V. 290538
Nelly V. 314796
Nelly V. 290534
Nelly V. 290533
Nelly V. 290539
Nelly V. 268893